překlad do CZ
překlad do CZ překlad do SK překlad do ENG překlad do DE překlad do HU překlad do PL překlad do RU

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

Petr Suchopár, Gorkého 10, 736 01 Havířov

IČ: 88851273  DIČ:Neplátce DPH

Registrován u Živnostenského Úřadu v Havířově č.j. ŽÚ/2999/Kr/2012/4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.artstore.cz

Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je Petr Suchopár, Opletalova 3/610, 736 01 Havířov

 

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka: +420 725 118 972 (v provozu pondělí-neděle 8:00-20:00).

 

 

 

 

1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje a charakteristika služeb

1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.artstore.cz Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem podnikatel a je současně zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se závazkový vztah s poskytovatelem týká jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkSb., obchodní zákoník.

1.2 Poskytovatelem internetové služby je Petr Suchopár, bytem Gorkého 10, Havířov 736 01, IČ: 88851273 (dále jen „poskytovatel“).

1.3 Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z virtuální nabídky umístěné na webových stránkách www.artstore.cz  (dále jen „služba“).

1.4 Poskytovatel uzavírá se zákazníkem PŘÍKAZNÍ, respektive MANDÁTNÍ smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka a na jeho účet, a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).

1.5 Služba je poskytována za odměnu.

1.6 Poskytovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem a dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu.

2. Výběr zboží k objednání, objednávka služby a uzavření smlouvy

2.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách www.artstore.cz . U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, údaj o ceně a popřípadě další doplňující informace.

2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vkládáním do virtuálního nákupního košíku. Kliknutím na ikonu ODESLAT OBJEDNÁVKU zákazník uděluje poskytovateli plnou moc, aby jménem zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vložil do nákupního košíku a uhradil za toto zboží kupní cenu.

2.3. Po dokončení objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu služby a cenou. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

2.4 Kliknutím na ikonu ODESLAT OBJEDNÁVKU zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5 Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny (viz čl. 3 níže).

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.
 

2.7 Při uvedení neúplného znění dodací adresy nebudou reklamace brány na zřetel.Zákazník se zavazuje že kontaktní údaje plně souhlasí s místem pro doručení.


3. Cena, způsob platby a objednání zboží u prodávajícího

3.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, a odměny za službu poskytovatele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (včetně nákladů na dodání) a odměna poskytovatele za jeho služby. Poskytovatel zákazníkům garantuje, že cena je konečná.

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

3.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do max.3 dnů po úhradě ceny.

3.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je poskytovatelův závazek splněn a poskytovateli vzniká nárok na odměnu.

4. Dodání zboží

4.1 Poskytovatel zboží nedodává.

4.2 Zboží dodává prodávající. Předpokládaná doba dodání je 3-25 pracovních dnů od objednání zboží u prodávajícího.

4.3 Po odeslání zboží od prodávajícího může být zákazník informován (na vlastní žádost) že bylo jeho zboží odesláno a to prostřednictvím elektronické pošty.

4.4. Veškeré zboží na stránkách www.artstore.cz je v pořizovací hodnotě u prodejce do 150Eur. U zboží pro osobní potřebu do této hodnoty nevzniká povinnost hradit clo. U zboží nad 22Eur může být vyměřeno dph.

4.5 V případě pozastavení zásilky celnicí, obdrží zákazník doporučený dopis s požadavkem doložení nákupního dokladu z PayPal. Zákazník v tomto případě zašle elektronickou poštou poskytovateli "skladové a podací číslo" uvedené v dokumentech. Poskytovatel tento požadovaný doklad zašle Celnímu úřadu. Zásilka bude následně propuštěna a odevzdána poště k dalšímu doručení zákazníkovi.

5. Převzetí zboží

5.1 Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodáno.

5.2 V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen informovat poskytovatele nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné u prodávajícího uznat.

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že poskytovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u poskytovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodávajícího.

6.2 Poskytovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce. Po vzájemné dohodě, může poskytovatel návod poskytnout.

6.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím.

7. Reklamace

7.1 U poskytovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč. zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které poskytovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných poskytovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese poskytovatele.

7.2 Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho, při řešení reklamace s prodávajícím. Po předchozí domluvě může poskytovatel náklady spojené s reklamací vadného zboží uhradit na své náklady.

7.3 Veškerá komunikace v angličtině mezi zákazníkem a prodávajícím bude ze strany poskytovatele zajištěna.

8. Záruka na zboží

8.1 Prodejcem zboží v tomto e-shopu jsou zahraniční firmy. Záruka na veškeré zboží se řídí dle země původu odkud je zboží zákazníkovi odesíláno a je 12 měsíců pokud není u výrobku uvedeno jinak.

8.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

9. Zánik smlouvy

9.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.

9.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

10. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

10.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy.A to po domluvě s poskytovatelem vrácením zboží na adresu poskytovatele.

 

Příkazní(mandátní smlouva)

 

Dne – viz. datum objednávky

 

"příkazník (mandatář)" Petr Suchopár, Gorkého 10, Havířov  736 01, IČ: 88851273

(dále jen „Zprostředkovatel“)

a

„příkazce ("mandant)“ – viz. kupující podle objednávky na www.artstore.cz (dále jen "zákazník")

 

uzavírají tuto příkazní (mandátní) smlouvu:

 

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění této příkazní smlouvy je závazek zprostředkovatele spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny, pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z nabídky umístěné na webových stránkách www.artstore.cz (dále jen „služba“).

1.2 Zprostředkovatel uzavírá se zákazníkem příkazní, respektive mandátní smlouvu,je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem,že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy zprostředkovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka a na jeho účet.

1.3 Služba je poskytována za odměnu.

1.4 Zprostředkovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem ani dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Zprostředkovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu v měně a způsobem stanovenými prodávajícím.
 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zákazník je povinen poskytovat zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, které bude vyžadovat předmět této smlouvy.

2.2 Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy zájemce v souvislosti se zprostředkováním nákupu.

2.3 Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů zájemce a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je – li to v zájmu zájemce nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. Po celou dobu trvání této smlouvy bude zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno zájemce.

3. Výběr zboží k objednání, objednávka služby, účinnost a uzavření smlouvy

3.1 Zákazník si vybere zboží z nabídky umístěné na webových stránkách www.artstore.cz .

3.2 Objednávka se provádí elektronicky v objednávkovém systému www.artstore.cz nebo internetovém aukčním portálu www.aukro.cz. O přijetí objednávky na službu, která je předmětem této smlouvy bude zákazník informován e-mailem, ve kterém budou uvedeny informace k převodu finančních prostředků určených k objednání zboží + provize zprostředkovatele.

3.3 Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny (viz čl. 3 níže).

3.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

4. Cena, způsob platby a objednání zboží u prodávajícího

4.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží,která představuje součet kupní ceny zboží, a odměny za službu zprostředkovatele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (uvedena v USD) a odměna (včetně nákladů spojených se zajištěním objednávky, konverzí měny a převodem peněžních prostředků podle požadavků prodejce – uvedena v Kč) zprostředkovatele za jeho služby. Odměna zprostředkovatele je rozdíl mezi celkovou částkou zaplacenou kupujícím a cenou zboží včetně nákladů spojených se zajištěním objednávky. V ceně není zahrnuto clo, DPH a poplatek České poště za celní odbavení zásilky pokud zákazník tuto službu využije.

Provize zprostředkovatele = celková cena – (cena zboží v USD x kurz USD/CZK).

4.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet zprostředkovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet zprostředkovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

4.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby zprostředkovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny.

4.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je zprostředkovatelův závazek splněn a zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu.
4.5 Clo, DPH a poplatek České poště/Slovenské poště/DHL podle bodu 4.1 hradí zákazník a to při převzetí zboží.

5. Dodání zboží

5.1 Zprostředkovatel zboží nedodává(platba předem).V případě zvolení doručení dobírkou se zprostředkovatel stává prodejcem a řídí se dle občanského zákoníku se všemi náležitostmi a záruční dobou.

5.2 Zboží dodává prodejce. Předpokládaná doba dodání je 3-25 pracovních dní od objednání zboží u prodávajícího, pokud není v aukci uvedeno jinak. Tato doba se může prodloužit v případě nezaviněných nepředvídatelných událostí nebo v souvislosti s jednáním třetích stran (např. zadržení zásilky k celnímu řízení,v prípadě přírodních katastrof)

5.3 Po odeslání zboží od prodávajícího může zákazník na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty obdržet od poskytovatele informaci, pokud bude dostupná, o sledovacím čísle zásilky.

5.4 Nákupem zboží ze zahraničí se zájemce stává dovozcem a zboží může být podrobeno celnímu řízení. Zájemce bere navědomí, že zásilky v hodnotě 22 EUR a vyšší podléhají vyměření dph. Zásilky v hodnotě 150Eur a vyšší podléhají vyměření cla, které je zájemce povinen uhradit při dodání zásilky pracovníkem České pošty. (viz. bod 4.1 této smlouvy).

5.5 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodu 5.4.

5.6 Poskytovatel odpovídá za řádné dodání objednaného zboží.

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že poskytovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u poskytovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodejce. Adresa prodejce je vždy uvedena na obalu zásilky nebo může být na vyžádání poskytnuta zprostředkovatelem.

6.2 Zprostředkovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce.

6.3 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím.

7.Reklamace

7.1 U Zprostředkovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč.zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které zprostředkovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných zprostředkovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese poskytovatele. Jako základní komunikační prostředek pro uplatnění reklamací se zprostředkovatel se zájemcem dohodli na přednostním využití e-mailove komunikace. E-mail zprostředkovatele je artstore@email.cz

7.2 Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho, při řešení reklamace s prodávajícím. Po předchozí domluvě může poskytovatel náklady spojené s reklamací vadného zboží uhradit na své náklady.

8. Zánik smlouvy

8.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.

8.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

9.Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

9.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14dnů od uzavření smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Zákazník souhlasí se shromažďováním, zpracováním a použitím svých údajů provozovatelem e-shopu www.worldshopping.cz s registrovaným sídlem: Petr Suchopár Havířov Gorkého 10 Psč.736 01 teď a v budoucnosti, v souladu s českým právem, obzvláště se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav. E-shop www.artstore.cz tímto informuje uživatele, že mají právo žádat o nahlédnutí, opravu a odstranění svých údajů.

 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např.cena tel.hovoru)

Cena telekomunikačních prostředků na dálku je stanovena dle platných tarifů jednotlivých telekomunikačních společností (individuálně)
Doba,po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

Nabídka a cena je platná do vyprodání zásob.

Reklamační list a odstoupení od smlouvy naleznete v horní liště našeho eshopu

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 9.2.2014.

Naše produkty:

Kategorie: obsahuje: 962 produktů

Seřadit dle:
12
48
96
Položek na stránku
1
2
>
Strana 1 z 81

Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies.